Regulamin

1. Ogólne warunki

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oraz zasady rezerwacji oferowane przez Lost Room Paweł Wilk, adres ul. Kremerowska 5, 31-130 Kraków, REGON 361727395, NIP 8672063152 oraz przedstawicieli wyznaczonych przez niego, zwanym dalej Organizatorem

2. Organizator oferuje usługi krótkotrwałego wynajmu pokoi w celu rozwiązywania gier logicznych (dalej: „Gra”). Szczegółowe zasady Gry są przekazywane uczestnikom przed rozpoczęciem Gry.

3. Każdy z uczestników zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem

4. Gra odbywa się w lokalu Organizatora Gry pod adresem 31-130 Kraków, ul. Kremerowska 5 lub w lokalu firmy Lost Group Sp. z o.o. 31-009 Kraków, ul. Szewska 20/3 (dalej: „Lokal”)

5. Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych Organizatorowi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Organizator zastrzega, że dane te nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, a są jedynie wykorzystywane do potwierdzenia rezerwacji i przesłania szczegółów Gry do uczestnika.

6. Organizator ma prawo w przypadku nieprzestrzegania regulaminu: a) zakończyć Grę przed czasem, b) wyprosić uczestników Gry z Lokalu. W obu przypadkach uczestnicy nie są uprawnieni do otrzymania zwrotu pieniędzy

2. Rezerwacja

1. Rezerwacja odbywa się za pośrednictwem stron internetowych: www.lostroom.pl lub www.lostbar.pl , e-mailowo: info@lostroom.pl lub info@lostbar.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonów: 690022547 lub 792058762
2. Dokonanie rezerwacji odbywa się przez:
a) wybranie pokoju Gry
b) wybranie dnia i godziny
c) podanie imienia i nazwiska, e-mail oraz telefonu
d) akceptację regulaminu
e) w przypadku formularza internetowego osoba rezerwująca otrzyma potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres e-mail. W informacji tej będą zawarte wyszczególnione dane rezerwacyjne, tj.: pokój, data i godzina Gry, miejsce, sposób płatności.
3. Organizator Gry może zezwolić na uczestnictwo w Grze bez rezerwacji.
4. Anulowanie rezerwacji należy zgłosić mailowo lub telefonicznie (podane wyżej) na minimum jeden dzień przed planowaną Grą. Anulowanie rezerwacji jest skuteczne pod warunkiem potwierdzenia anulowanie przez Organizatora.
5. Osoba lub podmiot, którzy rezerwowali Grę nie odwołali jej, a nie przyszli do lokalu, czym narazili na straty Organizatorazobowiązani są do uregulowania płatności za rezerwację.

3. Zasady uczestnictwa w Grze

1. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Lokalu minimum 15 minut przed rozpoczęciem Gry w celu zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz zasad Gry.
2. W przypadku spóźnienia się któregoś z uczestników, bez zwrotu kosztów, Organizator może skrócić Grę
3. Zabrania się uczestniczenia w Grze osobom, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających
4. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność
5. W Grze nie powinny brać udział osoby, które cierpią na jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne.
6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia dokonane na terenie Lokalu z ich winy.
7. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w Grze wyłącznie za zgodą minimum jednego pełnoletniego uczestnika tej samej Gry.
8. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia
4. Podstawowe zasady Gry
1. W zależności od Gry mogą brać udział grupy od 2 do 10 osób.
2. Czas gry to maksymalnie 60 minut
3. W czasie Gry zabronione jest korzystanie z wszelkich urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
4. Organizator nie wyraża zgody na jakiekolwiek publikacje materiałów audio-video oraz obrazów z Lokalu bez jego uprzedniej zgody
5. Organizator korzysta podczas Gry z monitoringu wizyjnego w celu udzielania wskazówek uczestnikom Gry, co uczestnicy akceptują. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do nagrań pochodzących z monitoringu. Nagrania te są dostepne wyłącznie Organizatorowi i zobowiązuje się on nie udostępniać ich osobom trzecim.
5. Zasady płatności
1. Ceny Gry ustalone zostały w cenniku na stronie internetowej i w Lokalu
2. Płatność za Grę odbywa się gotówką przed rozpoczęciem Gry lub przedpłatą przelewem na konto Organizatora
3. Ceny są cenami brutto